اهداف و چشم انداز


اهداف انتشار نشريه :

معرفي جديدترين دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمينه مهندسی برق و کامپيوتر در ايران و جهان

انتشار نتايج پژوهشهای اصيل متخصصين دانشگاهی و مراکز تحقيقاتی ايران و جهان در زميته برق و کامپيوتر

کمک به شکوفايی و رشد فعاليتهای پژوهشی در زمينه های علمی، آموزشی و صنعتی کارشناسان برق و کامپيوتر کشور

زمينه سازی برای تبادل افکار و اطلاعات ببِن مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از يک سو و جهان از سوی ديگر

انعکاس اخبار کنفرانسها، سمينارها، نمايشگاه ها و ديگر فعاليتهای مراکز علمی و پژوهشی در زمينه برق و کامپيوتر

معرفی کتب و نشريات منتشر شده در هر يک از زمينه های مهندسی برق و کامپيوتر