شناسنامه


شناسنامه فصلنامه

اركان نشریه

-- صاحب امتیاز: پژوهشكده برق جهاد دانشگاهی

-- مدیر مسئول: دكتر حمیدرضا طیبی

-- سردبیر: دكتر حمیدرضا صادق محمدی

 

هیأت تحریریه:

-- دكتر مهدی احسان (استاد)، دانشگاه صنعتی شریف

-- دكتر رسول جلیلی (دانشیار)، دانشگاه صنعتی شریف

-- دكتر علی خاكی صدیق (استاد)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

-- دكتر محمد حسن ساوجی (استاد)، دانشگاه شهید بهشتی

-- دكتر حسین سیفی (استاد)، دانشگاه تربیت مدرس

-- دكتر مسعود شفیعی (استاد)، دانشگاه صنعتی امیركبیر

-- دكتر حمیدرضا صادق محمدی (دانشیار)، جهاد دانشگاهی

-- دكتر محمدرضا عارف (استاد)، دانشگاه صنعتی شریف

-- كتر محمود فتحی (استاد)، دانشگاه علم و صنعت ایران

-- دكتر محمدكاظم مروج فرشی (استاد)، دانشگاه تربیت مدرس

-- دكتر صادق واعظ‌زاده (استاد)، دانشگاه تهران

 

كارشناس: سمیه عبادی

امور اجرایی: قاسم كارگر

ویراستاری: امیر بهرام‌دوست

فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

شاپا: 3745-1682

شاپای الکترونیکی: 3745-1682

مجوز انتشار: 124/6655

تاريخ صدور مجوز: 1380/5/27

 

این نشریه از اصول کمیته اخلاق انتشارات (COPE) پیروی می‌کند.

http://www.publicationethics.org

 

این فصلنامه با حمایت علمی گروه پژوهشی سنجش، پردازش و كنترل جهاددانشگاهی منتشر می‌شود.

نشانی: تهران، نارمك، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملك‌لو، شماره 190، پژوهشكده برق جهاددانشگاهی

تلفن: 77896688    نمابر: 77453106

صندوق پستی: 1899-16765 کدپستی: 33511-16849