راهنمای تدوین مقاله


 

نشريه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران از کليه متخصصان برق و کامپيوتر كشور دعوت به عمل می‎آورد تا مقالات پژوهشی و تخصصی خود را جهت انتشار به اين نشريه ارسال دارند. اين نشريه پذيرای مقالاتی است که حاصل پژوهش‌های اصيل و نشر نتايج تازه تحقيق در هر يک از حوزه‎هاي تخصصی مهندسی برق و کامپيوتر بوده و قبلاً در هيچ نشريه ديگری انتشار نيافته و يا براي داوري به ساير نشريات اعم از نشريات داخلي يا خارجي ارسال نشده باشد. چنانچه محتواي مقالات به صورت خلاصه در گردهمائي‌هاي علمي مطرح شده باشد و اين موضوع در هنگام ارسال مقاله به اطلاع سردبير نشريه رسانده شود هيچ مانعی برای انتشار آن در صورت پذيرش مقاله وجود نخواهد داشت.

مقالات ارسالي به نشريه بايد ارائه ‎دهنده مطالب جديد و نو باشند، مطالب جديد می‎توانند حاوي نتايج، روش‌ها، بينش‌ها، مفاهيم، کاربردها و يا ترکيبی از موارد ذکر شده باشد. همچنين مقالات می‎توانند متضمن درک جديدی از تحقيقات گذشته باشند. علاوه بر موارد ياد شده اين نشريه از مقالات تحليلی و توصيفی نيز استقبال می‎نمايد. در هر حال صرفاً مقالاتی در اين نشريه انتشار می‎يابند كه برای خوانندگان متخصص نشريه مفيد تشخيص داده شوند.

مؤلفان بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند که اگر مقاله‎ای جهت انتشار به اين نشريه ارسال گرديد، فرستادن آن به نشريات ديگر جايز نيست مگر آن كه مقاله در اين نشريه صلاحيت انتشار را احراز نکند.

مقالات ارسالي به نشريه بايد از لحاظ مفهومی جامع و کامل باشند و بتوانند اطلاعات کافی را به خوانندگان عرضه نمايند. متن مقاله بايد ساده و روان نگارش شود و مطالبی که ارتباط زيادي به موضوع اصلی ندارد بهتر است که در قسمت ضمائم آورده شود.

مقالات ارسالی بايد حاوی قسمتی به نام چکيده مطالب باشند. اين قسمت در بر‎گيرنده اطلاعات کافی و مفيد از کل مقاله است. تعداد کلمات اين قسمت نبايد از 200 کلمه تجاوز کند. بعد از چکيده مطالب بايد فهرستي از کلمات و عبارات کليدی و راهنما تحت عنوان کليد واژه آورده شود، اين کلمات (5 تا 10 کلمه) بايد نسبتاً مستقل بوده و در ارتباط با موضوع اصلی مقاله باشند.

مراجع، معادلات و شکل‌ها بايد به ترتيبی که در متن آمده‎اند، شماره‎گذاري شوند. هيچ محدوديتی برای قالب نسخه الکترونيکی مقاله ارسالی جهت داوري به نشريه از نظر شكل صفحه‎بندي در نظر گرفته نشده است. مقالات ارسالي در هر يک از قالب‌های نرم افزاری Microsoft Word و PDF  قابل قبول هستند.

پس از نگارش و قالب‎بندی مقاله بر اساس موارد ذکر شده، مؤلف بايد نسخه الکترونيکی مقاله خود را در سامانه الكترونيكي نشريه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران بارگذاري کند.

همچنين مؤلفان لازم است که جدا از بارگذاري نسخه الکترونيکی مقاله، برگه‎های تكميل شده اقرارنامه حق انتقال نشر و اقرارنامه افشاء تعارض منافع را از طریق Email به نشاني پست الکترونيکی سردبير نشريه، ijece@acecr.ac.ir براي نشريه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران ارسال کنند. ارسال اين مدرك اين اطمينان را حاصل می‎کند که متن رسيده از نظر رعیات حقوق دیگران و قانون حق نشر (Copyright) هيچ مشکلی ندارد و در هنگام بررسی در اين نشريه به نشريات ديگر فرستاده نشده است.

 مؤلف رابط هر مقاله بايد در زمان ارسال مقاله شماره‎هاي تلفن و دورنگار، نشاني پستی محل كار يا سكونت و نشاني پست الکترونيکی خود و همکاران را جهت تماس به نشريه اعلام نمايد. این اطلاعات برای برقراری تماس با مؤلفان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتشار مقالات تا 6 صفحه (در قالب صفحه‎بندي نهائي نشريه) رايگان است، بابت صفحه‎های اضافی هر صفحه 500,000 ريال دريافت خواهد شد. با توجه به انتقال حقوق انتشار مقالات پذيرفته شده به نشريه، نسخه الکترونیکی مقاله به صورت دسترسي باز در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

مقالات ارسالي به دفتر نشريه براي داوران متخصص جهت بررسي و اعلام نظر فرستاده می‎شود. ارتباط هيأت تحريريه با مؤلفان و داوران از طريق پست الكترونيكي مي‎باشد.

مديريت نشريه مصمم است که حقوق ناشي از قانون حق نشر را برای خود محفوظ بدارد و تسهيلاتی را برای دسترسي و استفاده مجدد از اين مطالب فراهم کند. رعايت اين موضوع به مصلحت نشريه و مؤلفان مقالات است. بنابراين مؤلفان بايد اقرارنامه حق انتقال نشر را در هنگام فرستادن مقاله تکمیل و امضاء نمايند. اين برگه به مؤلفان حقوق کامل برای استفاده مجدد از موضوعات، برای اهداف علمي را می‎دهد. اين اقرارنامه در نشاني اينترنتی زير نيز قابل دستيابي است:

http://www.ijece.org/Copy_Right.pdf

همچنین مولفان باید به لحاظ رعایت حقوق نشریه و اشخاص ثالث، اقرارنامه افشاء تعارض منافع را در هنگام فرستادن مقاله تکمیل و امضاء نمايند. اين اقرارنامه در نشاني اينترنتی زير نيز قابل دستيابي است:

http://www.ijece.org/Conflict_of_Interests_Statement.pdf