آخرین شماره


شماره 1-ب سال 18
بهار 1399
دانلود فایل

1 - بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از مدل تعویضی ساختاری ( DOI : 0)
( محمدمهدی ارزانی - محمود فتحی - احمد اکبری ازیرانی )
2 - الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده ( DOI : 0)
( فهیمه انصاری رام - مرتضی خادمی - عباس ابراهیمی مقدم - هادی صدوقی یزدی )
3 - ارائه یک روش ترتیبی پویا بر اساس یادگیری عمیق به منظور بهبود کارایی سیستم‌های تطبیق بیومتریکی مبتنی بر کارت هوشمند ( DOI : 0)
( محمد صبری - محمد شهرام معین - فربد رزازی )
4 - یک روش توزیع‌شده برای استخراج چندتایی‎های فارسی- انگلیسی ( DOI : 0)
( سیده سارا میرمبین - محمد قاسم زاده - امین نظارات )
5 - بهبود امنیت روش پنهان‌نگاری LSBM با استفاده از الگوریتم ژنتیک، چندکلیدی و بلاک‌بندی ( DOI : 0)
( وجیهه ثابتی - سپیده فیاضی - حدیثه شیرین خواه )
6 - تحليل احساس در رسانه‌هاي اجتماعي فارسي با رويکرد شبکه عصبي پيچشي ( DOI : 0)
( مرتضي روحانيان - مصطفي صالحي - علي درزي - وحید رنجبر )
7 - طرحی برای موازنه بار در شبکه‌های ناهمگون با استفاده از ارتباط رله‌ای مبتنی بر D2D ( DOI : 0)
( شهریار غلامی مهرآبادی - یاسر عطار ایزی - سروش اخلاقی )
8 - بررسی تأثیر سلسله‌مراتب حافظه نهان ناهمگن در پردازنده‌های مراکز داده ( DOI : 0)
( عدنان نصری - محمود فتحی - علی برومندنیا )