آخرین شماره


شماره 3-ب سال 18
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - کاهش ابعاد ویژگی مبتنی بر تئوری راف با استفاده از الگوریتم رقابت لیگ فوتبال ( DOI : 0)
( مجید عبدالرزاق نژاد - علی ادیبیان )
2 - یک روش ترافیک‌آگاه برای دسته‌بندی بسته‌ها با هدف کاهش تعداد دفعات دسترسی به حافظه ( DOI : 0)
( سعید اسدروز - محمد نصیری - مهدی عباسی - حاتم عبدلی )
3 - الگوریتم نیمه نظارتی جمعی با استفاده از معیار انتخاب مبتنی بر آستانه امتیاز اطمینان در جریان-داده های غیر ایستا ( DOI : 0)
( شیرین خضری - جعفر تنها - علی احمدی - آرش شريفي )
4 - ارائه روشی هوشمند به منظور طراحی و بهینه سازی مقایسه گرهای دو دنباله ( DOI : 0)
( صادق محمدی اسفهرود - سیدحمید ظهیری )
5 - یک روش توأم زمان‌بندی و نگاشت وظایف در سیستم‌های چندپردازنده‌ای روی تراشه با هدف بهبود چالش‌های طراحی ( DOI : 0)
( آتنا عبدی - حمیدرضا زرندی - شاهرخ جلیلیان )
6 - آشکارسازی الگوهای ترافیکی در نظارت تصویری با استفاده از الگوریتم شار نوری و مدل موضوعی ( DOI : 0)
( امین مرادی - اسداله شاه بهرامی - علیرضا آکوشیده )
7 - بازشناسی کنش انسان از روی تصویر ایستا با استفاده از ژست انسان در شبکه چندشاخه ( DOI : 0)
( رقیه یوسفی - کریم فائز )
8 - رویکردی جدید برای شمارش یا بهینه سازی مثلث بندی مجموعه نقاط در صفحه مبتنی بر MIS ( DOI : 0)
( علی نوراله - زهرا رضایت )