• صفحه اصلی
  • طراحی کنترل کننده ثانویه پایه ریزی شده بر روی کنترل اشتراکی توزیع شده منابع تولید پراکنده (DGها) با رویکرد سیستم های چندعامله با درنظرگرفتن حملات سایبری DoS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401040238188 بازدید : 121 صفحه: 280 - 292

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط