• صفحه اصلی
  • یک روش تحلیلی بر پایه نظریه تابع سیم‌پیچی و مدل مدار معادل مغناطیسی برای آنالیز الکترومغناطیسی موتورهای القایی تحت شرایط کاری سالم و خطای میله شکسته در رتور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400112934184 بازدید : 592 صفحه: 293 - 300

20.1001.1.16823745.1401.20.4.13.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط