• صفحه اصلی
  • کنترل سلسله مراتبی برای تقسیم صحیح توان و کاهش جریان¬های گردشی در ریزشبکه¬های متناوب مقاومتی با بکارگیری امپدانس مجازی تطبیقی و بستر مخابراتی توزیع¬شده
کد مقاله : 13991209262408 بازدید : 12 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی