• صفحه اصلی
  • طراحی و شبیه سازی نانو حسگر زیستی بدون برچسب برای تشخیص مولکول با استفاده از ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله بدون پیوند
کد مقاله : 13991208262375 بازدید : 11 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی