• صفحه اصلی
  • بهینه‌سازی استقرار مطمئن و انرژی کارای کاربردهای اینترنت اشیا در زیرساخت ابر و مه با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990829250819 بازدید : 496 صفحه: 233 - 247

20.1001.1.16823745.1400.19.4.11.4

نوع مقاله: پژوهشی