• صفحه اصلی
  • ارائه روشی مقاوم در برابر حملات تخاصمی با استفاده از فرایندهای گوسی مقیاس‌پذیر و رأی‌گیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990119236412 بازدید : 2325 صفحه: 275 - 288

20.1001.1.16823745.1400.19.4.9.2

نوع مقاله: پژوهشی