• صفحه اصلی
  • تشخیص نواحی مزاحم بصری در تصاویر به وسیله روش نمایش تنک دومرحله‌ای و وزن‌دار نمونه آزمون

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971211177945 بازدید : 1552 صفحه: 213 - 222

20.1001.1.16823745.1397.16.3.14.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط