• صفحه اصلی
  • فرستنده- گیرنده يك‌پارچه نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940908142857644 بازدید : 1335 صفحه: 46 - 54

20.1001.1.16823745.1393.12.1.5.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط