• صفحه اصلی
  • بهبود طول عمر سیستم‌های نهفته‌‌ی بی‌درنگ به کمک زمان‌بندی آگاه از وضعیت باتری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940908142454642 بازدید : 1479 صفحه: 25 - 36

20.1001.1.16823745.1393.12.1.3.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط