• صفحه اصلی
  • طراحي کنترل‌کننده‌هاي مد لغزشي انتگرالي-تناسبي براي سيستم‌هاي فوق آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي‌هاي کنترلي غير خطي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090792139560 بازدید : 2477 صفحه: 275 - 283

20.1001.1.16823745.1389.8.4.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط