• صفحه اصلی
  • پيشنهاد قيمت بهینه در بازار برق با استفاده از تئوری بازی‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940901135312478 بازدید : 3956 صفحه: 215 - 220

20.1001.1.16823745.1387.6.15.4.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط