لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 جواد حمیدزاده hamidzadehj@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
2 علی نوراله nourollah@aut.ac.ir دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استادیار دکترا
3 باقر رحیم پور کامی rc_bagher@yahoo.com استاد دکترا
4 اسدالله شاه بهرامی shahbahrami@guilan.ac.ir Gilan University استاد دکترا
5 محرم منصوری زاده mansoorm@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
6 سید مجید مزینانی smajidmazinani@imamreza.ac.ir استاد دکترا
7 محمد قاسم زاده m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه استادیار دکترا
8 محمد نصیری m.nassiri@basu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
9 مهدی تیموری mehditeimouri@ut.ac.ir عضو هیأت علمی دانشیار دکترا
10 Hassan Farsi hfarsi@birjand.ac.ir University of Birjand استاد دکترا
11 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
12 شيرين گیلکی gilaki@ictrc.ac.ir پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموخته کارشناسی ارشد
13 محمدتقی  منظوری‌شلمانی manzuri@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
14 سيدحميد  ظهيري shzahiri@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
15 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استادیار دکترا
16 مجتبی مازوچی mazoochi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
17 مهدی یعقوبی mehdi.yaghoubi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
18 بهرام صادقی بی غم b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir عضو هیات علمی (دانشیار) استادیار دکترا
19 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
20 زهرا موحدی zmovahedi@ut.ac.ir استاد دکترا
21 پرهام مرادی p.moradi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
22 Seyed Abolghassem Mirroshandel mirroshandel@gmail.com University of Guilan دانشیار دکترا
23 سجاد ظریف زاده szarifzadeh@yazd.ac.ir استاد دکترا
24 مهدی خرازی kharrazi@sharif.edu دانشیار دکترا
25 محمد علی زارع چاهوکی chahooki@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
26 حسن حقیقی h_haghighi@sbu.ac.ir استادیار دکترا
27 مرتضی صاحب زمانی szamani@aut.ac.ir استاد دکترا
28 مهدی یزدیان yazdian@yazd.ac.ir استادیار دکترا
29 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
30 محمدحسن کهائی kahaei@iust.ac.ir استادیار دکترا
31 کیوان  برنا borna@khu.ac.ir گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران دانشیار دکترا
32 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
33 علی محمد زارع بیدکی alizareh@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
34 رضا  مولایی فرد rezamolae4@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مربی کارشناسی ارشد
35 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
36 عمید  خطیبی بردسیری a.khatibi@srbiau.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر استاد دکترا
37 وحید کیانی v.kiani@ub.ac.ir دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
38 Mohammad Firouzmand firouzmand@irost.org Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) استادیار دکترا
39 فرحناز مهنا f_mohanna@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
40 بابک ناصرشریف bnasersharif@kntu.ac.ir K. N. Toosi استادیار دکترا
41 Abdalhossein Rezai rezaie@acecr.ac.ir Semnan دانشیار کارشناسی ارشد
42 Mohammad  Abdollahi Azgomi azgomi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
43 حسین منتظری کردی hmontazery@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استادیار دکترا
44 محمدرضا کیوان پور keyvanpour@alzahra.ac.ir استاد دکترا
45 رضا صباغی ندوشن sabbaghy@yahoo.com استاد دکترا
46 Shahram Babaie sh.babaie@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
47 Mostafa Charmi charmi.mostafa@znu.ac.ir University of Zanjan دانشیار دکترا
48 حمیدرضا صادق محمدی mohammadis@acecr.ac.ir پژوهشکده بر قجهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
49 Hengameh Keshavarz keshavarz@ece.usb.ac.ir University of Sistan and Baluchestan دانشیار دکترا
50 Omid R.B.  Speily omid.speily@gmail.com Urmia University of Technology مربی دکترا
51 Omid R. B. Speily speily@uut.ac.ir Urmia University of Technology استادیار دکترا
52 مرتضی خادمی khademi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استاد دکترا
53 Hadi Sadoghi yazdi h-sadoghi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
54 Hassan Moradi ha.moradi@razi.ac.ir استاد دکترا
55 Seyed Enayatallah Alavi se.alavi@scu.ac.ir Shahid Chamran University of Ahvaz استادیار دکترا
56 mirsaeid hosseini shirvani mirsaeid_hosseini@yahoo.com استاد دکترا
57 مهدی مجیدی m.majidi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
58 seyed mohammad razavi m.136287@gmail.com استاد دکترا
59 Fatemeh Kheirkhah fkheirkhah@gmail.com ACECR استادیار دکترا
60 Valiollah Ghaffari vghaffari@pgu.ac.ir Persian Gulf University دانشیار دکترا
61 علیرضا رضوانیان Rezvanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
62 Seyed Ebrahim Hosseini ehosseini@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
63 Rahim Dehkharghani rahim.dehkharghani@gmail.com Bonab University azarbayjan sharghi دانشیار دکترا
64 Hamid Saadatfar saadatfar@birjand.ac.ir University of Birjand استادیار دکترا
65 Hossein Khaleghi bizaki@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology استاد دکترا
66 Nasibeh Emami nasibeh.emami@kub.ac.ir Kosar university of Bojnord مربی کارشناسی ارشد
67 Ali Asghar Beheshti abeheshti@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
68 Naser Mohammad Zadeh mohammadzadeh@aut.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
69 Maral Kolahkaj maralkolahkaj@gmail.com Islamic Azad University, Khouzestan Branch استادیار دکترا
70 وجیهه ثابتی vajiheh.sabeti@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
71 Afshin Rezakhani rezakhani@abru.ac.ir Ayatollah Borojerdi دانشیار دکترا
72 Hamid Hassanpour h.hassanpour@shahroodut.ac.ir Shahrood University of Technology استاد کارشناسی ارشد
73 Mahdieh  Soleymani Baghshah soleymani@sharif.edu دانشیار دکترا
74 سعدون عزیزی s.azizi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
75 Behbood Mashoufi b.mashoufi@urmia.ac.ir Urmia University استاد دکترا
76 Hamed Farbeh farbeh@aut.ac.ir Amirkabir دانشیار دکترا
77 Hamid Haj Seyyed Javadi h.s.javadi@shahed.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
78 محمدرضا محمدی mrmohammadi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
79 S.Mojtaba Matinkhah matinkhah@yazd.ac.ir Yazd University دانشیار دکترا
80 Mohammad Javad shayegan showcaran@gmail.com استاد دکترا
81 نوشین ریاحی nriahi@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
82 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
83 Majid Ziaratban m.ziaratban@gu.ac.ir استاد دکترا
84 محرم منصوری زاده muharram@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
85 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
86 سید امیر  اصغری asghari@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
87 اعظم باستانفرد Bastanfard@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج استادیار دکترا
88 Majid Haghparast mhaghparast@gmail.com Faculty member دانشیار دکترا
89 Mehdi Khazaei khazaei84@gmail.com Kermanshah University of Technology استادیار دکترا
90 امین رمضانی ramezani@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
91 Behzad Mozaffari Tazehkand mozaffary@tabrizu.ac.ir Tabriz University دانشیار دکترا
92 Jamshid  B. Mohasefi j.bagherzadeh@urmia.ac.ir Urmia University استادیار دکترا
93 مهدی  سیاهی mahdi_siahi@yahoo.com مکانیک ، برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
94 رضا محمدیان mohammadian_reza@hotmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كاشان دانشیار 5
95 احسان‌اله کبیر kabir@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، داتنشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد دکترا
96 مجتبی ولی‌نتاج m.valinataj@nit.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
97 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
98 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
99 فرزان رشیدی farzan_rashidi@yahoo.com دانشگاه هرمزگان استاد کارشناسی
100 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
101 سیداصغر غلامیان gholamian@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل استاد کارشناسی
102 غضنفر شاهقلیان shahgholian@iaun.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
103 نوید تقی زادگان کلانتری ntaghizadegan@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
104 سیدمهدی میرایمانی mirimani@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
105 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استاد کارشناسی
106 علی شاه حسینی alishahhoseini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشیار دکترا
107 امین حاجی زاده aha@et.aau.dk دانشگاه آلبورگ استاد کارشناسی
108 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
109 حسین ترکمن torkaman.h@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
110 عباسعلی لطفی نیستانک aalotfi@gmail.com پژوهشکده برق جهاددانشگاهی دانشیار دکترا
111 بهروز رضایی علم rezaee.bh@lu.ac.ir دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
112 حمید سربازی آزاد azad@ipm.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
113 عبدالرضا  نبوي abdoln@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
114 بابک ناصرشريف bnasersharif@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
115 مهدی شاه پرستی mshahparasti@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق استاد کارشناسی
116 رحمت اله میرزایی r.mirzaei@uok.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استاد کارشناسی
117 ابوالفضل حلوایی نیاسر ahalvai@gmail.com دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
118 حمید بهنام behnam@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
119 محمد ميرزايي mirzaie@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل دانشیار دکترا
120 عباسعلی حیدری aheidari@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی ارشد
121 محمد خلج امیرحسینی khalaja@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
122 مهدی اره پناهی meh_arehpanahi2000@yahoo.com دانشگاه تفرش دانشیار دکترا
123 شهریار شیروانی مقدم sh.shirvanimoghaddam@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
124 سیروس همتی siroos.hemmati@gmail.com دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی
125 علیرضا صدیقی انارکی sedighi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
126 شهره کسایی skasaei@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
127 علی غفورزاده یزدی aghafoorzadeh@yazd.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
128 حمیدرضا زرندی h_zarandi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی ارشد
129 زهرا مروج zmoravej@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
130 مهدی سرادارزاده saradar@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد دکترا
131 بهروز رضایی brezaie@nit.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
132 مهدیه هاشمی نژاد hasheminezhad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
133 احمد فخاریان ahmad.fakharian@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
134 شهریار برادران شکوهی bshokouhi@iust.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
135 علی محمد لطیف alatif@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
136 حسین کاظمی کارگر hossein.kazemi.ir@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
137 امیر ابراهیمی amir.ebrahimi@rmit.edu.au دانشگاه آرمیت استرالیا استادیار دکترا
138 محمد غلامی m.gholami@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد کارشناسی
139 مهدی صارمی msaremi1@asu.edu دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا استاد کارشناسی
140 مرتضی  قلی پور m.gholipour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
141 وحید قدس v_gh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان استاد کارشناسی
142 رحمت اعظمی azami.rahmat@yahoo.com دانشگاه ایلام استادیار دکترا
143 مهدی اره پناهی m.arehpanahi@yahoo.com دانشگاه تفرش استاد کارشناسی
144 فاطمه سعادت جو saadatjou@sau.ac.ir دانشگاه علم و هنر استاد کارشناسی
145 فضل الله ادیب نیا fadib@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
146 علیرضا الفی a_alfi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی ارشد
147 محمدرضا صالحی زاده salehizadeh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد کارشناسی
148 ارسلان حکمتی hekmati.arsalan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
149 سیدمسعود مقدس تفرشی tafreshi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
150 امین حاجی زاده aminhajizadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
151 شهریار شیروانی مقدم shah_shir1@yahoo.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
152 حامد گرگین پور hamedgorgin@yahoo.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
153 امیرحسین جهانگیر jahangir@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
154 مهدی قلی پور egholipour@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
155 امیرعباس شایگانی اکمل shayegani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار کارشناسی
156 خلیل کنزی khkanzi@gmail.com جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر استاد کارشناسی ارشد
157 مجید شهابی shahabi.m@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
158 محمدرضا بسمی besmi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
159 بهمن زمانی zamani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
160 مهدی ملامطلبی motalebi@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا استادیار دکترا
161 یونس سیفی yseifi@gmail.com مهندسی استاد کارشناسی
162 بهمن جوادی bjavadi@gmail.com دانشگاه ملبورن استرالیا استاد کارشناسی
163 داریوش دیدبان dideban@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
164 مهدی صادقی زاده m.sadeghizadeh@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد دکترا
165 نگین دانشپور ndaneshpour@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
166 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
167 محمدرضا علیزاده پهلوانی mr_alizadehp@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
168 حبیب‌الله آدرنگ habibadrang@iaunour.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استادیار دکترا
169 سیدمحمدرضا رفیعی rafiei@ieee.org دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار استاد کارشناسی
170 مریم رمضانی mramezani@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
171 سيدوهاب شجاع‌الديني shojadini@irost.ir سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران دانشیار دکترا
172 محمدرضا قندهاری r_ghandehari@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
173 نوید غفارزاده ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد کارشناسی ارشد
174 غضنفر شاهقلیان shahgholiangh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
175 سید میثم سیدبرزگر seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
176 نبی الله رمضانی ramezani@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
177 احسان الله  کوزه گر kozegar@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استادیار دکترا
178 رضا روشنفكر r.roshanfekr.88@gmail.com دانشگاه صنعتي همدان استاد کارشناسی
179 مصطفي صديقي زاده m_sedighi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
180 بهرنگ برکتین behrang_barekatain@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد استادیار دکترا
181 محمدرضا سلطانپور soltanpour@ssau.ac.ir دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استاد کارشناسی ارشد
182 هادی افکار h.afkar@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
183 یاسر  دامچی damchi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
184 حسام عمرانپور h.omranpour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
185 مریم چینی‌پرداز m.chinipardaz@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول استادیار دکترا
186 حامد نفيسي nafisi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
187 مهدي رضايي mehdi.rezaei.h@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
188 هدی مشایخی hmashayekhi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
189 محسن محمدي mohammadi.mohsen@gmail.com پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي دانشجو دکترا
190 کمال‌الدین غیاثی شیرازی k.ghiasi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
191 روزبه اسد asad@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار کارشناسی
192 عمران احمدی oahmadid@ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
193 عليرضا يزدي زاده a_yazdizadeh@sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد کارشناسی ارشد
194 فرزاد حسین پناهی f.hpanahi@uok.ac.ir گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
195 پرویز امیری pamiri@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
196 سید محمد مهدی دهقان smmd@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
197 محمدحسن خوبان khooban@eng.au.dk دانشگاه آرهاوس استاد کارشناسی
198 صادق علی اکبری sadegh.aliakbary@gmail.com مهندسی و علوم کامپیوتر استاد کارشناسی
199 نیک‌محمد بلوچ زهی balouchzahi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار دکترا
200 مرتضي يوسف صنعتي mysanati@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر استادیار دکترا
201 محمدصادق محققی mohagheghi@vru.ac.ir دانشگاه ولیعصر رفسنجان استاد کارشناسی
202 محمد پيچان m.pichan@arakut.ac.ir دانشگاه صنعتي اراك استادیار دکترا
203 مسعودرضا آقابزرگي aghabozorgi@yazd.ac.ir دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
204 سیداکبر مصطفوی akbar.mostafavi@gmail.com دانشگاه یزد استادیار دکترا
205 یوسف علی نژاد برمی yalinejad@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
206 راضیه شیخ پور rsheikhpour@ardakan.ac.ir دانشگاه اردكان استادیار دکترا
207 فرشید کی نیا f.keynia@kgut.ac.ir دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان استاد کارشناسی ارشد
208 آزاده طباطبايي aztabatabaee@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
209 رضا شریفی sharifi.r@wtiau.ac.ir واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
210 علي ابن نصير ali.ebnenasir@chmail.ir دانشگاه صنعتي ميشيگان استاد کارشناسی ارشد
211 سعيد محتوي پور mohtavipour@guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
212 ناصر پریز n-pariz@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
213 محمد روح‌الله يزداني mro.yazdani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد کارشناسی ارشد
214 عباس نوذري داليني nowzari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
215 رحیم فائز faez@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
216 سياوش رجبي siavash.rajabi@gmail.com مهندسی برق استاد کارشناسی
217 حسين اصغريان h.asgharian@gmail.com دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
218 محمد حسين دوست محمدي doost.mohammadi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتي همدان استاد کارشناسی
219 محمدهادی زاهدی zahedi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
220 زینب پورطاهری z.pourtaheri@gmail.com دانشگاه بم استادیار دکترا
221 حمیدرضا مهدیانی mahdiani@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
222 مهدي افتخاري mahdi.eftekhari591@gmail.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد کارشناسی
223 سيامك محمدي smohamadi@ut.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
224 پدرام حاجی پور hajipour@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانش آموخته دکترا
225 مهري رجايي rajayi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
226 ایمان عطارزاده attarzadeh.iauctb@gmail.com فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر استاد کارشناسی
227 رضا اكبري akbari77@gmail.com دانشگاه صنعتي شيراز استاد کارشناسی
228 مهدی حسین زاده اقدم mhaghdam.ai@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
229 هادي شهركي hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
230 حسين آقابابا h.aghababa@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی
231 جواد حميدزاده hamidzadeh92@gmail.com دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
232 حوریه شیرازی hourehshirazi780@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانش آموخته دکترا
233 سميرا نوفرستي snoferesti@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
234 سید اکبر مصطفوی a.mostafavi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
235 محمد ناصح naseh@um.ac.ir دانشگاه فردوسي مشهد استاد کارشناسی
236 سجاد توحیدی stohidi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استاد کارشناسی ارشد
237 رضا شريعتي نسب shariatinasab@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند استاد کارشناسی
238 عبدالرضا ربيعي rabiee@sku.ac.ir دانشگاه شهركرد استاد کارشناسی ارشد
239 فاطمه جهانبانی jahanbani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
240 حسین خسروی hosseinkhosravi@chmail.ir دانشگاه صنعتي شاهرود دانشیار کارشناسی
241 ندا بهزادفر n.behzadfar@pel.iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد کارشناسی
242 سعید عونی saeed.ounie@polymtl.ca پلی تکنیک مونترال، کانادا استاد 4
243 سید حامد دلخوش اباتری h.delkhosh@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار کارشناسی
244 مهدی بکرانی bekrani@qut.ac.ir دانشکده صنعتی قم استاد کارشناسی
245 همایون مهدوی نسب mahdavinasab@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد استاد کارشناسی
246 سعید خراشادیزاده s.khorashadizadeh@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
247 معصومه خودسوز m.khodsouz@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
248 حاتم عبدلی hatam.abdoli@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
249 نوید رضایی n.rezaei@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد کارشناسی
250 رمضان  هاونگی rhavangi@gmail.com دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
251 لیلی فرزین وش l.farzinvash@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
252 حمید یعقوبی yaghobi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
253 فاطمه گران قراخیلی f.geran@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
254 حمید کریمی karimi-h@tvu.ac.ir آموزشکده فنی و حرفه ای تربت حیدریه مربی کارشناسی ارشد
255 حسین  ملک پور شهرکی h.malekpour.sh@gmail.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی
256 محمدحسین  مقامی mhmaghami@sru.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
257 هادی افکار h-afkar@tvu.ac.ir گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران استادیار دکترا
258 یارالله کولیوند y.koolivand@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
259 صالح رازینی razini66@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
260 محسن کریمی karimi@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانشیار 3
261 محمد گندم کار mgd_gandomkar@mut-es.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
262 صمد تقی پور s.taghipour@sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی ارشد
263 علی رضا سبوحی alireza.sobbouhi@yahoo.com مهندسی برق استاد دکترا
264 روح الله برزمینی barzamini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد تهران مركز دانشیار دکترا
265 مهدی هاشم زاده hashemzadeh@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
266 پرویز رشیدی p.rashidi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استادیار دکترا
267 سيده يلدا ترابي s_torabi66@mail.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد 4
268 امير جعفرقلي ajafargholi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتي اميركبير استاد کارشناسی
269 حمید حیدرزاده heidarzadeh@uma.ac.ir فنی و مهندسی (گروه برق و کامپیوتر) استاد کارشناسی
270 رضا رمضانی رمضانی r.ramezani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
271 مهرداد حجت mehrdad.hojat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود استاد کارشناسی
272 یزدان باتمانی y.batmani@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
273 حاتم عبدلی abdoli.abdoli@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد کارشناسی
274 نازبانو فرزانه nazbanou.farzaneh@imamreza.ac.ir دانشگاه امام رضا (ع) دانشیار کارشناسی
275 سميه محمدي s.mohamadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی
276 محمد رسول جان نثار mjannesar@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای شعبه یزد استاد کارشناسی
277 حسین رحمانی h_rahmani@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
278 فرامرز حسین بابایی fhbabaei@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد دکترا
279 محمدرضا مرادیان moradian54@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
280 جواد عسگري j-askari@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد کارشناسی ارشد
281 عباس ديدبان adideban@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
282 محمدحسین سرگلزائی mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
283 راضیه سادات اخوت R_okhovvat_81@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
284 محمود ممتازپور momtazpour@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
285 ابوالفضل بیجاری a.bijari@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
286 علي رضايي alirezaee.soft@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی ارشد
287 حامد هاشمی دزکی hamed.hashemi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان استادیار دکترا
288 سپهر ایراهیمی مود s.ebrahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
289 هیمن گل‌پیرا hemin.golpira@uok.ac.ir استاد دکترا
290 کیوان رحیم زاده rahimizadeh@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
291 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
292 حمیدرضا ربیعی hr.rabiee@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج استادیار دکترا
293 محسن علمبردار میبدی m.alambardar@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان
294 علی حریمی a.harimi@iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود استادیار دکترا
295 علی اکبر Ali Akbar motiebirjandi@sru.ac.ir دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی دانشیار دکترا
296 محمد حسن همت پور m.h.hematpour@gmail.com دانشگاه جهرم استادیار دکترا
297 رضا عزمی azmi.reza@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
298 علیرضا زیرک zirak@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد
299 سحر کیانیان sahar.kianian@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استادیار دکترا
300 سجاد شیرعلی شاهرضا shirali@cs.toronto.edu دانشگاه تورنتو، کانادا دانش آموخته دکترا
301 مسعود براتی masoud.barati@newcastle.ac.uk دانشگاه نیوکاسل، انگلستان استادیار دکترا
302 تینا سمیع زاده نیکویی tina.samizadeh@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانش آموخته دکترا
303 داود ابوترابی زارچی d.abootorabi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
304 سید مهیار روانبخش ravanbakhsh@tu-berlin.de دانشگاه صنعتی برلین، آلمان استادیار دکترا
305 سید محمد عظیمی azimi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
306 حسين قيومي زاده h.ghayoumizadeh@gmail.com دانشگاه ولي عصر رفسنجان استادیار دکترا
307 Soheil Ranjbar ranjbar.slr@gmail.com
308 محسن علیزاده بیدگلی m.alizadeh.b@ee.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
309 زهره نقیبی zohreh.naghibii@gmail.com دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
310 فرهاد پاكدامن farhad.pakdaman@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
311 حسام رهبری مقام h.rahbarimagham@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان استادیار دکترا
312 نسیم روانشاد nassim.ravanshad@gmail.com دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
313 عاصفه عاصمي afasemi@gmail.com استادیار دکترا
314 جعفر ادبی فيروزجايی j.adabi@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
315 محمد حسين تبار m.hoseintabar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استادیار دکترا
316 سجاد گلشن نواز s.golshannavaz@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استادیار دکترا
317 احسان حیدریان heydarian@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
318 فاطمه رضایی frezaei@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
319 فاطمه دانشفر daneshfarshadi@gmail.com دانشگاه کردستان استادیار دکترا
320 سعید حسن زاده hasanzadeh@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
321 ابراهیم رک رک ebrahim.rokrok@centralelille.fr دانشگاه مرکزی لیل
322 آسیه قنبرپور ghanbarpour@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استادیار دکترا
323 محسن غفوری mohsen.ghafouri.concordia@gmail.com دانشگاه کنکوردیا، کانادا استادیار کارشناسی ارشد
324 سپیده آدابی sepideh_adabi@iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال استادیار دکترا
325 علیرضا لاهوتی اشکوری a_lahootieshkevari@sbu.ac.ir پژوهشکده برق استاد دکترا
326 مصطفی اسدالهی m.asadollahi@tabrizu.ac.ir استاد کارشناسی
327 فهیمه یزدان پناه yazdanpanahf@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استاد کارشناسی
328 سعيد توكلي tavakoli@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
329 مجید حسین پور hoseinpour.majid@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
330 فرزاد صداقتی farzad.sedaghati@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
331 Marjan Kuchaki kuchaki@uk.ac.ir دانشیار دکترا
332 Hadi zayyani zayyani2009@gmail.com Qom University of technology دانشیار دکترا
333 حمید بیگی beigy@sharif.edu استاد دکترا
334 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
335 شادرخ سماوی samavi1996@gmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان استاد کارشناسی ارشد
336 محمدرضا مزيدي mrmazidi@yazd.ac.ir دانشگاه يزد استاد کارشناسی
337 محمدمهدي  مرداني m.mehdi_mardani@yahoo.com دانشگاه یزد استاد کارشناسی
338 محمدحسین باطنی mh.bateni@alumni.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد 4
339 محمد تبریزیان mm_tabrizian@yahoo.com دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی
340 Ali Bohlooli bohlooli@eng.ui.ac.ir Isfahan University دانشیار دکترا
341 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
342 سعیده ممتازی momtazi@aut.ac.ir دانشیار دکترا
343 رضا روحانی rrohani.cse@gmail.com استاد دکترا
344 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com استاد کارشناسی
345 ایمان ایزدی iman.izadi@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد دکترا
346 جمال قاسمي j.ghasemi@umz.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی استاد کارشناسی
347 ايمان احمدي جنيدي i.ahmadi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد 4
348 آرش دهستانی کلاگر a_dehestani@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
349 حبيب الله اعلمي h.aalami41@gmail.com دانشگاه امام حسين (ع) استاد کارشناسی
350 بهروز شاهقلی shahgholi@eng.ui.ac.ir استاد دکترا
351 Parvin Ahmadi p.ahmadi@itrc.ac.ir IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
352 مهدیه قزوینی mghazvini@uk.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
353 عباس دهقانی dehghani.abas@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
354 سلمان گلی بیدگلی salmangoli@gmail.com دانشگاه کاشان استاد کارشناسی
355 حاکم بیت‌الهی beitollahi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
356 محمد حسن مجیدی m.majidi@birjand.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
357 محسن فلاح جوشقانی mohsen_fallah@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
358 جليل آقا راشد محصل jrashed@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
359 وحيد تلاوت v.talavat@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استاد کارشناسی
360 حامد  امين‌زاده hamedmr1@yahoo.com دانشگاه پيام نور مشهد استاد کارشناسی
361 شقایق بختیاری realshaghayegh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استاد کارشناسی
362 مسعودرضا هاشمی hashemim@cc.iut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
363 Hamid Hasanpour h_hassanpour@yahoo.com Shahrood استاد دکترا
364 وحدت عبدالزاد vahdat.abdelzad@uwaterloo.ca دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
365 زهرا شعيري shaeiri.zahra@gmail.com دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل استاد 4
366 هادی هادی زاده h.hadizadeh@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
367 راحيل مهديان طرقي mahdian.t.r@gmail.com دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
368 محمد بهدادفر behdadfar@gmail.com دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
369 محمد فرهادی کنگرلو m.farhadi@urmia.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
370 سیدعلی قرشی a_ghorashi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
371 Seyed Ali Seyed Salehi ssalehi@aut.ac.ir Amirkabir University of Technology استادیار دکترا
372 عليرضا تجري tajary@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
373 هاجر مومنی momeni.std@gmail.com دانشگاه اردکان استاد کارشناسی
374 هدي مودي h.moodi@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
375 مهدی حسینی mehdi.hosseini@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
376 سپهر رازی s.razi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
377 ادیب ابریشمی فر adib_abrishamifar@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
378 احسان نجفی najafi@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی
379 محمدرضا ذوالقدری zolghadr@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
380 حسین شمسی shamsi@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
381 رضا همتي reza.hematti@gmail.com دانشگاه كاشان استاد 4
382 محمود فتحی mahfathy@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
383 Mohammad Farshi m.farshi@gmail.com Yazd University استادیار دکترا
384 نیما جعفری نویمی پور n.jafari.n@gmail.com استاد دکترا
385 داود بخشش dbakhshesh@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد کارشناسی
386 زاهد رحمتی zahedrahmati@gmail.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
387 شیما طبیبیان shimatabibian@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
388 مهدي رضاپور میرصالح mrezapoorm@yahoo.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
389 فاطمه بهاری فرد fateme.baharifard@gmail.com پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
390 فرهاد  حق جو farhadhaghjoo@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
391 حیدر طوسیان شاندیز htoosian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
392 كيومرث روزبهي q.rouzbehi@gmail.com دانشگاه سويلا، اسپانيا استاد کارشناسی
393 آرش خشوعي khoshooei@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
394 کاظم وارثي k.varesi@sut.ac.ir دانشكده مهندسي برق استاد کارشناسی
395 مهران صباحي sabahi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
396 علی  کریمی a.karimi@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
397 صالح مبین smobayen@gmail.com دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
398 روح الله قوامی راد r_ghavamirad@email.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد 5
399 حبیب آدرنگ habibadrang@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
400 آرش کیومرثی kiyoumarsi@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
401 مهدی پورقلی m_pourgholi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
402 محمدرضا  خورشیدی mkhorshidi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
403 فرزین شماع f.shama@aut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه استاد کارشناسی
404 داود محمدپورزنجانی dmp@znu.ac.ir دانشیار دکترا
405 سید فخرالدین نور بهبهانی noorbehbahani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
406 بهمن روایی ravaei@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
407 منصور فاتح mansoor_fateh@yahoo.com دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
408 مجید معظمی majid.moazzami@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد دانشیار دکترا
409 حسن براتی barati216@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي دزفول استاد کارشناسی
410 بابک  کیوانی بروجنی babak.keyvani.b@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي بروجن استاد کارشناسی
411 اردشیر محمدزاده intelligent.controlref@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
412 محمدکاظم انوري‌فرد m.anvarifard@gmail.com فني و مهندسي شرق گيلان دانشیار دکترا
413 سیدشمس‌الدین  مهاجرزاده mohajer@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
414 غلامرضا اردشیر g.ardeshir@nit.ac.ir استاد دکترا