• صفحه اصلی
  • ارزیابی روند پیشرفت بیماری سوختگی شمشاد در جنگل‌های شمال ایران با استفاده از تكنیك‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای‌

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991210262420 بازدید : 758 صفحه: 325 - 334

20.1001.1.16823745.1400.19.4.14.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط