• صفحه اصلی
  • طراحی کنترل‌کننده‌ی توزیع‌شده برای گروهی از ربات‌های همکار برای هل دادن یک جسم با لحاظ محدودیت‌های شبکه ارتباطی
کد مقاله : 13990817250634 بازدید : 12 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی