• صفحه اصلی
  • شناسایی فعالیت‌های انسانی مبتنی بر سنسورهای متحرک در اینترنت اشیا با استفاده از یادگیری عمیق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990729250295 بازدید : 2438 صفحه: 313 - 324

20.1001.1.16823745.1400.19.4.10.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط