• صفحه اصلی
  • تخمین و مدلسازی اغتشاشات چرخ عکس العملی ماهواره با استفاده از سنسور شتاب و نیرو
کد مقاله : 13990728250247 بازدید : 10 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی