• صفحه اصلی
  • کنترل پیش بین مبتنی بر مدل ماشین سنکرون مغناطیس دائم با دو رویکرد مجموعه های کنترلی متناهی و پیوسته در حالت کاری بازیابی انرژی
کد مقاله : 13990603249092 بازدید : 12 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی