• صفحه اصلی
  • ارائه يک مدل جديد ممتيکي مبتني بر اتوماتاي يادگير ساختار ثابت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971211177937 بازدید : 1422 صفحه: 183 - 195

20.1001.1.16823745.1397.16.3.11.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط