مقاله


کد مقاله : 13990222237125

عنوان مقاله : تحليل احساس در رسانه‌هاي اجتماعي فارسي با رويکرد شبکه عصبي پيچشي

نشریه شماره : 78 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 254

فایل های مقاله : 1/13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضي روحانيان rohanian@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 مصطفي صالحي mostafa_salehi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 علي درزي alidarzi@ut.ac.ir استادیار دکترا
4 وحید رنجبر vranjbar@yazd.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

افزايش کاربري شهروندان از رسانه‌هاي اجتماعي (مانند توئيتر، فروشگاه‌هاي برخط و غيره) آنها را به منبعي عظيم براي تحليل و درک پديده‌هاي گوناگون تبديل کرده است. هدف تحليل احساس استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين رسانه‌ها و کشف گرايش‌هاي پيدا و پنهان کاربران نسبت به موجوديت‌هاي خاص حاضر در متن است. در کار حاضر ما با استفاده از شبکه‌ عصبي پيچشي که نوعي شبکه عصبي پيش‌خور است، به تحليل گرايش نظرات در رسانه‌هاي اجتماعي در دو و پنج سطح و با در نظر گرفتن شدت آنها مي‌پردازيم. در اين شبکه عمل کانولوشن با استفاده از صافي‌هايي با اندازه‌هاي مختلف بر روي بردارهاي جملات ورودي اعمال مي‌شود و بردار ويژگي حاصل به عنوان ورودي لايه نرم بيشينه براي دسته‌بندي نهايي جملات به کار مي‌رود. شبکه‌هاي عصبي پيچشي با پارامترهاي مختلف با استفاده از معيار مساحت زير منحني و بر روي مجموعه داده جمع‌آوري شده از رسانه‌هاي اجتماعي فارسي ارزيابي شدند و نتايج به دست آمده نشان‌دهنده بهبود کارايي آنها در گستره رسانه‌هاي اجتماعي نسبت به روش‌هاي سنتي يادگيري ماشين به خصوص بر روي داده‌ها با طول کوتاه‌تر هستند.