مقاله


کد مقاله : 13980826193522

عنوان مقاله : طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها

نشریه شماره : 74 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 208

فایل های مقاله : 523 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یحیی فرقانی yahyafor2000@yahoo.com استادیار دکترا
2 میثاق سادات حجازی misagh.hejazi69@mail.um.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 هادی صدوقی یزدی h-sadoghi@um.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

مدل طبقه‌بندی مقاوم، یک مدل غیر استاندارد برای یادگیری طبقه‌بند بر اساس یک مجموعه داده توأم با عدم قطعیت است. به هر مدل طبقه‌بندی که در مجموعه جواب‌های ممکن آن، جواب بی‌معنی وجود داشته باشد، مدل بی‌احتیاط گفته می‌شود. جواب بهینه یک مدل طبقه‌بندی مقاوم بی‌احتیاط به ‌ازای یک مجموعه داده آموزشی، ممکن است ابرصفحه نباشد که در این صورت امکان طبقه‌بندی داده‌ها در مرحله آزمون میسر نخواهد بود. در این مقاله مدل‌های طبقه‌بند مقاوم بی‌احتیاط معرفی و مشکلات آنها بررسی شده و سپس با تغییر تابع ضرر در طبقه‌بند مقاوم، مدل طبقه‌بندی مقاوم بااحتیاط برای ممانعت از بی‌احتیاطی معرفی می‌شود. مدل بااحتیاط پیشنهادی، استاندارد شده و راهکارهایی برای کاهش زمان آموزش و زمان آزمون آن ارائه می‌گردد. در آزمایشات از مدل طبقه‌بند مقاوم بااحتیاط پیشنهادی در مقایسه با چند مدل مقاوم بی‌احتیاط، برای طبقه‌بندی مجموعه داده‌های آموزشی ناقص و مجموعه داده‌های آموزشی قطعی کامل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموعه داده‌های ناقص، مدل پیشنهادی زمان آموزش و زمان آزمون و نرخ خطای کمتری نسبت به مدل‌های بی‌احتیاط داشت. همچنین در مجموعه داده‌های کامل قطعی، مدل پیشنهادی زمان آموزش و زمان آزمون کمتری نسبت به مدل‌های بی‌احتیاط داشت. نتایج به دست آمده کارایی افزودن احتیاط به طبقه‌بند مقاوم را تأیید نمود.