مقاله


کد مقاله : 13980805193115

عنوان مقاله : یک روش توأم زمان‌بندی و نگاشت وظایف در سیستم‌های چندپردازنده‌ای روی تراشه با هدف بهبود چالش‌های طراحی

نشریه شماره : 82 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 20

فایل های مقاله : 572 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آتنا عبدی atena_abdi@aut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 حمیدرضا زرندی h_zarandi@aut.ac.ir دانشیار دکترا
3 شاهرخ جلیلیان shjalilian@gmail.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این مقاله روش مکاشفه‌ای زمان‌بندی و نگاشت وظایف ایستا به منظور بهینه‌سازی زمان اجرا، قابلیت اطمینان، توان مصرفی و دما به عنوان اساسی‌ترین چالش‌های طراحی سیستم‌های چندپردازنده‌ای ارائه شده است. روش ارائه‌شده بر پایه زمان‌بندی لیستی بوده و تکرار وظایف، مقیاس پویای ولتاژ و فرکانس و افزودن زمان‌های خالی با هدف بهبود قابلیت اطمینان، توان مصرفی و دمای سیستم و گسترده‌کردن فضای جواب با هدف جستجوی مؤثرتر در آن در نظر گرفته شده است. به دلیل رابطه متخاصم و ناهمسوی مابین پارامترهای ذکرشده، فرایند بهینه‌سازی چندهدفی بسیار پیچیده بوده و در روش پیشنهادی از راهکار استخراج پوسته Pareto استفاده شده است. همچنین در این روش، مدل‌سازی جامعی از تمامی اهداف صورت گرفته و وابستگی‌های آنها لحاظ شده است. آزمایش‌های متعدی به منظور بررسی کارایی و قابلیت‌های روش پیشنهادی در بهینه‌سازی هم‌زمان اهداف مسئله و تولید جواب‌های درست انجام گرفته است. بررسی‌ها و مقایسه روش پیشنهادی با یک روش‌ مکاشفه‌ای مؤثر پیشین بهبود میانگین 19% در پارامترهای طراحی مورد هدف مسئله را نشان می‌دهد.