مقاله


کد مقاله : 13980603191709

عنوان مقاله : تشخیص ابعاد و سرعت خودرو از ویدئوی دریافتی از دوربین کالیبره‌نشده

نشریه شماره : 72 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 211

فایل های مقاله : 2/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رسول عسگریان دهکردی rasoulasgarian@ymail.com استاد دکترا
2 حسین خسروی hosseinkhosravi@shahroodut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله روش مناسبی برای کالیبراسیون دوربین و به دست آوردن ابعاد و سرعت خودروها به صورت تمام خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از چند قاب اول ویدئوی ورودی و با توجه به جهت حرکت خودروها، مختصات نقاط محوشدگی و فاصله کانونی دوربین به دست می‌آید. سپس با شناسایی محدوده خودروهای متحرک جعبه سه‌بُعدی محیطی خودرو با استفاده از راستای نقاط محوشدگی تشکیل می‌گردد. در ادامه برای مقابله با پرسپکتیو، جعبه محیطی هر خودرو بر روی صفحه جاده فرضی تصویر شده و ضریب متری (تبدیل پیکسل به متر) پس از تصویرکردن چند خودرو بر صفحه جاده و با توجه به ابعاد واقعی خودروی غالب به دست می‌آید. تصویرکردن خودرو بر صفحه جاده و استفاده از ضریب متری، امکان بیان سرعت و ابعاد واقعی خودروها در هر قاب را فراهم می‌کند که البته ممکن است با خطا همراه باشد. برای افزایش دقت نتایج، این پارامترها در بازه‌ای که خودرو در معرض دوربین قرار دارد، تجمیع شده و هیستوگرام‌هایی برای سرعت و ابعاد هر خودرو تشکیل می‌شود. سپس بیشینه این هیستوگرام‌ها به عنوان مقادیر جدید سرعت و ابعاد برای هر خودرو گزارش می‌شود که این کار دقت نتایج را بهبود می‌بخشد. تشکیل هیستوگرام‌ها برای هر خودرو، نیازمند ردیابی خودرو در چندین قاب است و برای ردیابی، روشی ساده و بدون پیچیدگی ارائه شده است. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش‌های دیگر بیانگر سرعت پردازش بالاتر و پاسخ بهتر روش پیشنهادی است به گونه‌ای که میانگین خطای این روش در محاسبه ابعاد برابر با 4/1%، میانگین خطا در محاسبه سرعت برابر باkm/h 1/1 و میانگین سرعت پردازش روش پیشنهادی برای ویدئوهای تست در MATLAB به حدود 5/3 قاب در ثانیه می‌رسد.