مقاله


کد مقاله : 13980318189989

عنوان مقاله : طراحی رؤیتگر غیر متمرکز برای اندازه‌گیری جریان سیال چندفازی بر اساس تئوری مقدار میانگین دیفرانسیل (DMVT)

نشریه شماره : 69 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 226

فایل های مقاله : 346 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالفضل وروانی فراهانی a_varvani@sbu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محسن منتظری m_montazeri@sbu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله يك رؤيتگر جديد براي اندازه‌گيري جريان چندفازي نفت و گاز ارائه شده كه نوآوري اصلي آن استفاده از تئوری دیفرانسیل میانگین مقدار (DMVT) در اندازه‌گيري جريان چندفازي ورودي پالايشگاه گازي مي‌باشد و شرايط كافي همگرايي با تبديل به نامعادله ماتریسی خطی (LMI) اثبات گرديده است. جريان چندفازي ورودي به پالايشگاه توسط يك سيستم غير خطي غير متمركز ليپشيتز كه متشكل از زيرسيستم‌هاي به هم مرتبط مي‌باشد، مدل گرديده و دبی مایع و گاز دوفازی با لحاظ ارتباط بين دو زيرسيستم در هر خط به صورت جداگانه تخمین زده می‌شود. این تخمین با شبيه‌سازي انجام‌شده در نرم‌افزار HYSYS با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری در دسترس واقعي در يك پالايشگاه گازي موجود در پارس جنوبي مقایسه شده و مشاهده می‌گردد که نتایج حاصل بر ارقام عملياتي موجود منطبق می‌باشد. مطابق با استاندارد MPMS-API دقت اندازه‌گيري براي مبناي مبادلات مي‌بايست بهتر از 15/0% باشد كه در روش جديد دقت اندازه‌گيري 1/0% است كه همين امر نشان‌دهنده کارایی روش ارائه‌شده می‌باشد.