مقاله


کد مقاله : 13980318189981

عنوان مقاله : مدل‌سازی و کنترل هیبرید سرتاسری مبدل DC-DC باک- بوست به وسیله سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط

نشریه شماره : 69 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 465

فایل های مقاله : 1/88 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله به ارائه یک مدل جدید برای مبدل DC-DC باک- بوست با در نظر گرفتن پدیده‌‌های سوئیچینگ کنترل‌‌‌شده و کنترل‌نشده در دو مد هدایتی پیوسته و ناپیوسته می‌پردازد. این مدل بر اساس نظریه سیستم‌‌های هیبرید و با استفاده از مدل سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط (MLD) و یک نوع بهبودیافته این سیستم‌ها موسوم به سیستم‌‌های دینامیکی- منطقی مخلوط توسعه‌یافته (EMLD) ارائه می‌گردد. روش مدل‌سازی پیشنهادی در مقایسه با مدل‌‌های MLD و EMLD موجود از تعداد متغیر‌های گسسته و نامساوی‌‌های کمتری برخوردار بوده و در نتیجه منجر به کاهش پیچیدگی در ساختار مسأله بهینه‌سازی مخلوط و زمان حل آن در کنترل‌کننده‌‌های پیش‌بین متناظر می‌شود. این برتری از طریق مقایسه روش پیشنهادی با کار‌های مشابه قبلی و همچنین کنترل‌کننده‌‌های کلاسیک از نوع تناسبی- انتگرالی (PI) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مضاف بر این، چالش‌‌های اثبات پایداری برای سیستم حلقه بسته، مورد بحث قرار گرفته و در این ارتباط، چشم‌اندازهایی برای کار‌های تحقیقاتی آینده مطرح شده است. رفتار حالت ماندگار و گذرای سیستم حلقه‌بسته در رنج وسیعی از نقاط کاری، نشان از عملکرد مطلوب این سبک از مدل‌سازی و کنترل برای مبدل باک- بوست دارد.