مقاله


کد مقاله : 13980131178799

عنوان مقاله : نظرکاوی افزايشی با استفاده از یادگيری فعال بر روی جريان متون

نشریه شماره : 68 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 384

فایل های مقاله : 849 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدفخرالدین نوربهبهانی f.noorbehbahani@khansar-cmc.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

نظرکاوی امروزه به عنوان یکی از کاربردهای پراهمیت پردازش زبان طبیعی مطرح است که به دلیل بالابودن حجم و نرخ نظرات تولیدشده نیاز به روش‌های ويژه‌ای برای پردازش دارد. امروزه با توجه به ماهيت جريان داده‌ای نظرات کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی و سایت‌های تجارت الکترونيکی، استفاده از الگوريتم‌های دسته‌بندی غير افزايشی باعث می‌گردد به مرور زمان کارايي مدل يادگرفته‌شده برای کاوش نظرات کاهش یافته و عملاً غير قابل استفاده شود. علاوه بر این به دليل نامحدودبودن تعداد نظرات، امکان برچسب‌گذاری تمام نظرات برای ایجاد نمونه‌های آموزشی جديد و به روزرسانی مدل یادگرفته‌شده وجود ندارد. از آنجا که ممکن است نظرات جديد دارای واژگان جديد بوده و یا توزيع دسته‌های قطبيت تغيير کند، رانش مفهوم نيز می‌بايست در نظرکاوی افزايشی پشتيبانی گردد. در اين مقاله یک روش جدید برای یادگيری قطبيت متون به صورت افزايشی ارائه می‌گردد که با استفاده از یادگيری فعال جریان‌ داده‌ای، متون ارزشمند برای به‌روز رسانی مدل دسته‌بندی را انتخاب می‌کند و پس از تعيين برچسب آنها توسط متخصص انسانی، از آنها برای بهبود مدل دسته‌بندی بهره می‌گيرد. روش پيشنهادی به صورت برخط و بدون نياز به ذخيره متون، با استفاده از تعداد محدودی متون برچسب‌خورده آموزش می‌بیند و قادر به تشخيص و پشتيبانی از رانش مفهوم می‌باشد. روش پيشنهادی با روش‌های شاخص افزايشی و غير افزايشی، با استفاده از مجموعه داده‌های معتبر و معيارهای ارزيابی استاندارد مقايسه و ارزيابی می‌شود.