مقاله


کد مقاله : 13971012166631

عنوان مقاله : هماهنگي رله‌هاي جريان زياد توسط الگوريتم جست‌و‌جوي ابركره ارتقايافته با درنظرگيري منحني مشخصه رله‌ها و جريان تنظيمي

نشریه شماره : 65 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 362

فایل های مقاله : 325 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیررضا حسنی آهنگر hassaniahangar@aut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 حامد نفيسي nafisi@aut.ac.ir استادیار دکترا
3 حسین کرمی h.karami@aut.ac.ir مربی دکترا
4 گئورك قره‌پتيان grptian@aut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

كمينه‌‌نمودن اختلاف زمان عملكرد ميان رله‌هاي جريان زياد اصلي و پشتيبان يكي از موضوعات اساسي و مهم در مسئله هماهنگي رله‌هاي موجود در سيستم توزيع قدرت است. در اين مقاله، علاوه بر يافتن مقادير ضرايب تنظيم زماني و درنظرگیری انواع منحني مشخصه‌هاي مربوط به رله‌هاي جريان زياد، جهت بررسي حالت جامع مسئله، جريان تنظيمي رله‌ها نيز براي بهبود بيشتر هماهنگي به طور هم‌زمان با دو مورد ديگر مورد بررسی قرار مي‌گيرد. يافتن ميزان بهينه ضريب تنظيم زماني با استفاده از الگوريتم‌هاي تكاملي در مقاله‌هاي ساليان اخير مورد بررسي قرار گرفته است. اخيراً روش بهينه‌سازي جديدي به نام الگوريتم جست‌وجوي ابركره معرفي شده است. در اين مقاله با ارتقای این الگوريتم بهینه‌سازی، از آن به عنوان كاربرد در یکی از مسایل مهندسی به نام مسئله هماهنگی رله‌هاي جريان زياد استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي بر روي شبكه نمونه، كارايي الگوريتم جست‌و‌جوي ابركره ارتقایافته را در مقایسه با نسخه اصلی آن نشان خواهد داد. به كارگيري الگوريتم ارتقایافته در کنار درنظرگیری جريان تنظيمي رله‌ها باعث مي‌شود تا مسئله هماهنگي بهينه رله‌هاي جريان زياد در مقایسه با کارهای گذشته بهبود یابد.