مقاله


کد مقاله : 13960423714286937

عنوان مقاله : تعیین قیمت خرید برق از واحدهای تولید پراکنده خصوصی توسط شرکت توزیع با در نظر گرفتن فرایند خازن‌گذاری و لحاظ كردن هزینه خاموشی

نشریه شماره : 49 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 499

فایل های مقاله : 371 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهنام رضايی behnam_rezaei1990@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی دکترا
2 محمدصادق قاضی‌زاده ghazizadeh.ms@gmail.com دانشیار دکترا
3 وحید وحیدی‌نسب v_vahidinasab@sbu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با وقوع تجدید ساختار و افزایش خصوصی‌سازی در صنعت برق، هدف اصلی شرکت‌های توزیع افزایش درآمد خود با توجه به قوانین موجود شد. حضور واحدهای تولید پراکنده (DG) خصوصی و امکان خرید برق مازاد آنها با قیمتی کمتر از قیمت خرید برق در بازار برق، امکان نصب خازن و بهره‌گیری از مزایای آن و همچنین مواردی از جمله پرداخت هزینه خاموشی به مشترکین، هزینه تلفات انرژی و مشکل پروفیل ولتاژ در سطح شبکه توزیع، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای شرکت توزیع ایجاد کرده که به دنبال آن باید در شرایط مختلف شبکه خود یک استراتژی مناسب اتخاذ کند. در سناریوی اول این مقاله در حالی که DG در شبکه توزیع نیست، افزایش درآمد شرکت توزیع با جایابی بهینه خازن‌های ثابت و سوئیچ‌شونده صورت می‌گیرد. در سناریوی دوم افزایش درآمد با تعیین بالاترین قیمت قابل قبول خرید برق از DG با مکان معلوم و در سناریوی سوم با تعیین قیمت خرید برق از DG که مکان‌یابی آن توسط شرکت توزیع انجام شده است، صورت می‌گیرد. مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک شبکه توزیع kV 20 در شهر رشت با 18 شین صورت گرفته است.