مقاله


کد مقاله : 13960422144536897

عنوان مقاله : الگوریتم پرتودهی جدید برای شبکه‌های همیار با رله دیکد و ارسال چندآنتنه

نشریه شماره : 45 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 363

فایل های مقاله : 543 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد محمدی امیری m.mohammadiamiri@ece.ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی الفت aolfat@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله یک شبکه همیار که شامل یک منبع، یک رله و یک مقصد می‌باشد، بررسی می‌شود. منبع و مقصد سیستم‌های تک‌آنتنه هستند ولی رله مجهز به یک سیستم N - آنتنه می‌باشد و در حالت دیکد و ارسال (DF) عمل می‌کند. با فرض فاصله زیاد بین منبع و مقصد، از مسیر مسقیم بین آن دو صرف نظر می‌کنیم. رله با استفاده از روش‌های پرتودهی پيشنهادشده سيگنال را به سمت مقصد ارسال می‌كند. اين پرتودهي‌ها با فرض آگاهي رله از دو بیت اطلاعات کوانتیزه‌شده راجع به فاز تمامی لینک‌های بین رله و مقصد انجام مي‌گيرد. یک حد بالا برای احتمال خطای بیت سیستم محاسبه خواهد شد و نشان داده می‌شود که الگوریتم پیشنهادی به مرتبه دایورسیتی کامل دست می‌یابد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که احتمال خطای بیت الگوریتم پیشنهادی بهتر از چندین الگوریتم شناخته شده است و نیز عملکردی نزدیک به سیستم‌هایی با فرض‌های ایده‌آل دارد.