مقاله


کد مقاله : 13960422121656912

عنوان مقاله : بهينه‌سازي هندسه استاتور ماشين‌هاي با آهن‌رباي سطحي با هدف كاهش گشتاور دندانه

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 385

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا عليزاده پهلواني mr_alizadehp@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 وحید زمانی فرادنبه vahidzamani87@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در اين مقاله يك روش تحليلي براي موتورهاي آهن‌ربای سطحي شياردار ارائه شده و از اين مدل براي بررسي و بهينه‌سازي روش‌هاي كاهش گشتاور دندانه مبتني بر تغييرات در هندسه استاتور استفاده شده است. مدل ارائه‌شده توانايي در نظر گرفتن اثر شيارهاي استاتور در اعوجاج مؤلفه‌هاي چگالي شار فاصله هوايي را دارد. روش‌هاي ايجاد شيار مجازي، زوج‌کردن دندانه‌ها و مورب‌كردن شيار استاتور به منظور بهينه‌سازي هندسه استاتور مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند. براي به دست آوردن پارامترهاي بهينه استاتور در هر يك از روش‌ها از الگوريتم جستجوی مستقيم استفاده شده است. براي محاسبه گشتاور دندانه از رابطه تنسور ماکسول استفاده گردیده، در هر روش نتايج به دست آمده از روش تحليلي با روش المان محدود تائيد شده و در نهايت مقايسه‌اي بين روش‌هاي ارائه‌شده انجام شده است.