مقاله


کد مقاله : 13940907152658591

عنوان مقاله : ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت بر اساس ريسك و بهبود آن به وسیله برنامه‏ریزی مجدد تولید

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 637

فایل های مقاله : 564 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی سعیدی m.saeedi.eng@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شوند (شرايط فاقد امنيت) لازم است تصميمات پيشگيرانه‌اي اتخاذ شود تا از امنيت سيستم در صورت وقوع خطا اطمينان حاصل گردد. علاوه بر معيار قطعي جهت تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، اخيراً از معيار احتمالاتي و يا معيار بر اساس ريسک استفاده مي‏شود. ارزيابي امنيت بر اساس ريسک، بر محاسبه شاخص ريسک استوار مي‏باشد. در اين مقاله شاخص‌هاي ريسک امنيت استاتيکي و امنيت ديناميکي مطالعه و بررسي شده است. يک شاخص جديد ريسک پايداري گذرا تعريف شده و از آن در تصميمات بهره‌بردار استفاده شده است. به‌طور معمول امنيت به‌عنوان يک قيد در تصميمات بهره‌برداري در نظر گرفته مي‌شود. در اين مقاله براي اولين بار، شاخص ريسک امنيت استاتيکي به‌عنوان تابع هدف و شاخص ريسک امنيت ديناميکي به‌عنوان قيد مسأله برنامه‌ريزي مجدد توليد لحاظ شده است. تصميم بهره‌بردار در دو حالت ارزيابي قطعي و ارزيابي بر اساس ريسک مقايسه شده ‏است. متغير حالت بهره‌برداري، ميزان توان اکتيو توليدي نيروگاه‏ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوريتم بهينه‏سازي گروهي پرندگان به دليل کارایي بالاي آن جهت رسيدن به نقطه بهينه توليد استفاده شده ‏است. تابع هدف پيشنهادي شامل حداقل‌سازي هزينه توليد و حداکثرسازي امنيت (حداقل‌سازي شاخص ريسک امنيت) و قيد مسأله شامل در محدوده‌بودن شاخص ريسک پايداري گذرا مي‌باشد. قابليت بالاي روش پيشنهادي بر روي شبکه 24 شين IEEE نشان داده شده است.