آخرین شماره


شماره الف-1 سال 10
بهار 1391
دانلود فایل

1 - روش نوین مدل‌سازی و پاسخ‌یابی بهینه مطلق برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با لحاظ شرایط پیشامد ( DOI : 0)
( ابوالفضل ناطقی - حسین سیفی - محمدکاظم شیخ‌الاسلامی - محمدصادق سپاسیان )
2 - شبيه‌سازي الگوهاي شليک پتانسيل عمل نورون‌هاي هرمي و کنترل مشخصه‌هاي آنها با استفاده از جريان‌هاي پتاسيمي گذرا ( DOI : 0)
( زهرا دانش‌پرور - محمدرضا دلیری )
3 - ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت بر اساس ريسك و بهبود آن به وسیله برنامه‏ریزی مجدد تولید ( DOI : 0)
( مرتضی سعیدی - حسین سیفی )
4 - ارزیابی اقتصادی یک شبکه مستقل با کنترل داخلی شامل منابع انرژی پراکنده ( DOI : 0)
( محمدحسن مرادی - علی خندانی )
5 - مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های سيستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مبتنی بر شانس ( DOI : 0)
( مهرداد حجت - محمدحسین جاویدی )
6 - اصلاح روش ردگیری بار در قیمت‌گذاری انتقال با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی ( DOI : 0)
( محمدتقی عاملی - میثم انصاری )