فهرست مقالات


Vol. 1-الف No. 17
2019
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980318189981 Global Hybrid Modeling and Control of a DC-DC Buck-Boost Converter via Mixed Logical Dynamical Systems
M. Hejri
2 13980318189982 Optimal Strategy Determination of Preventive Maintenance Scheduling in the Presence of Demand Response Resources
V. Sharifi
M. Rashidinejad
A. Abdollahi
M. Mollahassani-pour
3 13980318189983 Lifetime Estimation of Distribution Transformers in Present of Harmonic Loads: Case Study of Ilam Distribution Transformers
A. Moradkhani
M. H. Parhizgari
D. Bagheri
4 13980318189985 Economic Load Dispatch in Power Plants, Taking into Account Environmental Pollutants and System Security Indices Using Multi-Objective Harmony Search Algorithm
H. Sharifi
5 13980318189986 Probabilistic Modeling of Fast Charging Station Load Demand for Public Electric Vehicles
Hossein Yousefi
Meghdad Tourandaz Kenari
Mohammad Sadegh Sepasian
6 13980318189987 Design and Implementation of Brushless DC Motor Drive Using Current Source Inverter Based on Space Vector Modulation Strategy
S. Paksaz
A. Halvaei Niasar
7 13980318189988 Low Phase-Noise and Strong Start-Up Condition Voltage Controlled Oscillator for K Band Applications
A. Nasri
S. Toofan
H. Zolfkhani
8 13980318189989 New Decentralized Observers for a Large Scale Nonlinear Interconnected Systems
A. Varvani Farahani
M. Montazeri