مقاله


کد مقاله : 13980603191712

عنوان مقاله : تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای طراحی فلیپ‌فلاپ استاتیک بر مشخصه‌های زمانی و توان مصرفی آن در تکنولوژی 16 نانومتر

نشریه شماره : 72 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 93

فایل های مقاله : 935 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان محمودی ehsanmahmoodi@nit.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مرتضی قلی پور m.gholipour@nit.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

فلیپ‌فلاپ یکی از عناصر مهم در طراحی مدارهای دیجیتال است که کارایی آن در سرعت و توان مصرفی سیستم بسیار تأثیرگذار می‌باشد. در این مقاله با انجام شبیه‌سازی‌های مناسب، پارامترهای زمانی فلیپ‌فلاپ استاتیک به دست آمده و تأثیر ابعاد ترانزیستورهای مختلف بر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تغییر ولتاژ تغذیه و پارامترهای فرایند ساخت، میزان تأثیر تغییرات این عوامل بر کارایی فلیپ‌فلاپ مورد ارزیابی قرار گرفته است. عرض ترانزیستورهای مدار بر اساس دستیابی به حاصل‌ضرب انرژی- تأخیر (EDP) و حاصل‌ضرب توان- تأخیر (PDP) مطلوب در دو حالت به صورت مجزا تعیین شده‌اند. سپس تأثیر تغییرات ولتاژ بر افزایش EDP و PDP در مقایسه با فلیپ‌فلاپ پایه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. فلیپ‌فلاپ مورد بررسی در این مقاله فلیپ‌فلاپ استاتیک نوع D می‌باشد. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار HSPICE در تکنولوژی 16 نانومتر و در فرکانس نامی GHz 1 انجام شده است.