مقاله


کد مقاله : 13970313162033112559

عنوان مقاله : بررسی فرورزونانس مد پایه برای یک ترانسفورماتور مدل‌سازی شده از طریق روش المان محدود با لحاظ‌کردن مدل هیسترزیس برداری معکوس J-A

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 297

فایل های مقاله : 843 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز رضایی علم rezaee.bh@lu.ac.ir دانشیار دکترا
2 مرتضی میخک بیرانوند mikhak.2913@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تأثیرگذارترین عامل در پدیده فرورزونانس برای ترانسفورماتور، اشباع شدید هسته مغناطیسی و ورود به ناحیه غیر خطی است که باعث غیر سینوسی شدن جریان و ولتاژ می‌شود. از این رو چالش مهم در بررسی فرورزونانس، مدل‌سازی رفتار غیر خطی هسته مغناطیسی می‌باشد. در این مقاله برای نخستین بار با لحاظ‌کردن حلقه هیسترزیس هسته، پدیده فرورزونانس در مد پایه با کمک روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای مدل‌کردن حلقه هیسترزیس هسته از مدل برداری معکوس J-A استفاده گردیده که باعث ارائه مدل دقیق رفتار غیر خطی هسته تراسفورماتور می‌شود. با سری‌کردن خازن‌های مختلف با ترانسفورماتور مدل‌شده در حالت بدون بار، وقوع فرورزونانس در حالت ماندگار مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج دقیقی از حلقه هیسترزیس، شکل موج ولتاژ، شکل موج جریان، اشباع هسته، تلفات مسی و تلفات آهنی به عنوان مشخصات مهم ترانسفورماتور در این شرایط، استخراج شده است. مقایسه بین نتایج حاصل از شبیه‌سازی و اندازه‌گیری، اعتبار مباحث مطرح‌شده را مورد تأیید قرار داده است.