مقاله


کد مقاله : 139605051751367193

عنوان مقاله : ارزیابی کارایی یک سیستم رادیو- بر- تار مبتنی بر WCDMA با اثر نزدیک- دور: سناریوی فراسو

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 334

فایل های مقاله : 382 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا باقرسلیمی bsalimi@guilan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش، اثر یک زیرسیستم رادیو- بر- تار (RoF) بر کارایی کاستی کل (TD) بخش فراسوی دستیابی چندگانه با تقسیم کد پهن‌باند (WCDMA) در حضور اثر نزدیک- دور ارزیابی می‌شود. تخمین کانال به کمک پایلوت برای از بین بردن آثار غیر خطی زیرسیستم نوری در شرایط متفاوت کانال، بازه‌های تخمین و ضرایب نزدیک- دور (NFF) در این پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج بیانگر این هستند که روش همسان‌سازی پیشنهادشده، قادر به جبران‌سازی آثار توأم غیر خطینگی زیرسیستم نوری و اثر نزدیک- دور، صرف نظر از ضریب گسترش، اعوجاج سیگنال بزرگ، بازه تخمین و تعداد کاربرها می‌باشد.