مقاله


کد مقاله : 13940909141228697

عنوان مقاله : بازآرایی چندمنظوره سیستم توزیع همراه با تبادل توان ریزشبکه‌ها با استفاده از روش بیشینه- کمینه فازی و الگوریتم تجمع ذرات

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 982

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir استادیار دکترا
2 حسین سهرابیانی hosseinsohrabiani@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مجموعه‌هایی از تولیدات کوچک و ذخیره‌کننده‌های انرژی در سیستم‌های توزیع ولتاژ پایین یا متوسط در کنار مصرف‌کنندگان، نوع جدیدی از سیستم قدرت به نام ریزشبکه را شکل می‌دهد. طراحی اجزای ریزشبکه باید به نحوی باشد که هم به صورت متصل به شبکه و هم در حالت مجزا از شبکه، کارکردی ایمن و اقتصادی داشته و با شبکه بالادست خود به تبادل انرژی الکتریکی بپردازد. بدین ترتیب، حضور ریزشبکه‌ها می‌تواند در مسایل مختلف برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع اثرگذار باشد. بازآرایی شبکه‌های توزیع در حضور ریزشبکه‌ها یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه است. در مطالعات انجام‌شده، ریزشبکه‌ها معمولاً به صورت تولیدات پراکنده در شبکه توزیع در نظر گرفته می‌شوند. در این مقاله، ریزشبکه‌ به عنوان تبادل‌کننده انرژی با سیستم توزیع مدل‌سازی ‌شده و تأثیر آن در بازآرایی شبکه توزیع بررسی می‌شود. برای این منظور، بازآرایی شبکه‌ توزیع با استفاده از روش بیشینه- کمینه فازی در قالب یک مسئله بهینه‌سازی چندمنظوره فرمول‌بندی می‌شود که در آن کاهش تلفات و عدم تعادل بار در بین فیدرهای شبکه به عنوان اهداف مسئله و پروفیل ولتاژ، گرفتگی خطوط، شعاعی‌بودن و پخش توان به عنوان قیود مسئله مطرح می‌گردد. الگوریتم تجمع ذرات جهت حل مسئله بهینه‌سازی استفاده شده و نتایج حاصل از بازآرایی روی دو شبکه نمونه 33 و 70شینه IEEE ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تبدیل شبکه‌های توزیع از حالت سنتی به سیستم‌های مدرن با حضور ریزشبکه‌ها و تبادل توان آنها با شبکه، موجب افزایش قابلیت اعتماد شده و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.