مقاله


کد مقاله : 13940909133148683

عنوان مقاله : بررسی احتمال خطای پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین و n امین بهترین رله در شبکه‌های همیار با رله‌های موازی

نشریه شماره : 41 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 407

فایل های مقاله : 336 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان الفت e.olfat@ece.ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی الفت aolfat@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

دایورسیتی فضایی یکی از مؤثرترین روش‌های موجود برای مقابله با پدیده محوشدگی در کانال‌های مخابراتی بی‌سیم می‌باشد که از طریق ایجاد آرایه‌های آنتنی قابل حصول است. در این مقاله به بررسی پروتکل دیکد- تقویت- ارسال با انتخاب بهترین رله (HDAF-S) بر روی سیستم همیار با دایورسیتی با چندین رله موازی بر روی کانال‌های مستقل ولی با توزیع غیر یکسان پرداخته و کران‌های بالا و پایین بسیار محکمی را برای احتمال خطای بیت این طرح به دست آورده و نشان می‌دهیم که احتمال خطای بیت این طرح از تقویت- ارسال (AF) بهتر عمل نموده ولی نمی‌تواند از دیکد- ارسال (DF) بهتر عمل نماید. سپس به بررسی عملکرد مجانبی این طرح در سیگنال به نویزهای بالا پرداخته و نشان می‌دهیم که این طرح دارای مرتبه دایورسیتی کامل می‌باشد. بعد از آن به احتمال خطای بیت HDAF با انتخاب n امین بهترین رله (HDAF-nS) روی کانال‌های مستقل و با توزیع احتمال یکسان پرداخته و کران‌های بالا و پایین بسیار محکمی را نیز برای این طرح به دست آورده و همچنین رفتار مجانبی آنها بررسی می‌نماییم و نشان می‌دهیم که این طرح دارای مرتبه دایورسیتی کامل نمی‌باشد و همچنین در این طرح با افزایش n، مرتبه دایورسیتی کاهش می‌یابد. برای هر طرح مورد بحث، نتایج عددی و شبیه‌سازی فراهم آمده تا مقایسه جامعی از این طرح‌ها با طرح‌های مرسوم در ادبیات مخابرات همیار به عمل آید.