مقاله


کد مقاله : 1394090394152494

عنوان مقاله : مکان‌يابي منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت‌ها

نشریه شماره : 17 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 732 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميد فلقی falaghi@ieee.org استادیار دکترا
2 محمودرضا حقی‌فام HAGHIFAM@modares.ac.ir استاد دکترا
3 محسن پارسامقدم parsa@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله مسأله تعيين تعداد، موقعيت و ظرفيت منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت در اطلاعات بار و قيمت برق بازار انتقال، در قالب يک مدل رياضي با معيارهاي چندگانه فرموله‌بندي شده است. اهداف مکان‌يابي در مدل پيشنهادي عبارتند از: 1) کمينه‌سازي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري، 2) کاهش ريسک‌هاي فني سيستم و 3) کاهش ريسک‌ اقتصادي ناشي از عدم قطعيت‌ها. براي مدل‌سازي عدم قطعيت‌ها از تئوري مجموعه‌هاي فازي استفاده شده است. مدل رياضي پيشنهادي توسط ويرايش خاصي از الگوريتم ژنتيک حل شده است. نتايج اجراي مدل و روش پيشنهادي روي يک شبکه توزيع نمونه ارائه گرديده است.