مقاله


کد مقاله : 13940826114812401

عنوان مقاله : پردازش آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1384

مشاهده شده : 499

فایل های مقاله : 418 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی امیری hdamiri@aut.ac.ir مدرس دکترا
2 حمیدرضا امین داور hamidami@aut.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمود کمره‌ای kamarei@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در مقاله حاضر، يك مدل جديد براي نويز جمع‌شونده براساس سريهاي زماني GARCH در پردازش سيگنال آرايه‌اي ارائه شده است. در بسياري از روشها بدلايلي همچون پيچيدگي‌هاي پياده‌سازي و محاسباتي توزيع احتمال نويز، گوسي فرض مي‌شود. بررسي‌‌ها و اندازه‌گيري‌هاي انجام گرفته براي نويز محيطي در كاربرد‌هاي مختلف، نشان از غيرگوسي ‌بودن آن دارد و در شرايط واقعي كارايي روش‌هايي كه مبتني بر مدل گوسي نويز هستند، كاهش مي‌يابد. از مهمترين ويژگي‌هاي فرآيند نويز محيطي دنباله‌دار ‌بودن (Heavy Tail) توزيع احتمال و تغيير ويژگي‌هاي آماري آن (مانند واريانس) در محيط مي‌باشد. از طرف ديگر فرآيند GARCH داراي خصوصيات مهمي همچون دنباله‌دار ‌بودن توزيع احتمال و همچنين مدلسازي ناپايداري از طريق روابط بازگشتي بر روي واريانس شرطي است كه با توجه به ويژگي‌هاي اين فرآيند به نظر مي‌رسد كه مدل مناسبي براي نويز محيطي جمع‌شونده در كاربرد‌هاي پردازش آرايه‌اي باشد. در مقاله حاضر با استفاده از تخمين حداكثر احتمال ، روش جديد بكارگيري GARCH در پردازش آرايه‌اي ارائه و به كمك شبيه‌سازي در كاربرد آكوستيك زيرآب، كارايي اين روش در مقايسه با روشهاي ديگر به كمك خطاي تخمين سمت ورود اهداف در كنار معيار Cramer-Rao Bound اثبات شده است.